Yayıncı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi

  1. TARAFLAR 

İşbu Yayıncı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme“), 

  1. bir tarafta KINIKLI MAH.ÇAMLIK BULVARI NO:58 KOÇ APT K:2 KANGUROO CREATİVE . (“CAMP.US”), 

ile 

  • diğer tarafta ………………………………………………… adresinde bulunan ……………………………………………………………………….(“Yayıncı”) arasında, 

aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde __/__/____ tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. CAMP.US ve Yayıncı ayrı ayrı “Taraf“, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan CAMP.US hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.  Şöyle ki; Yayıncı, CAMP.US tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda yayın satışı yapmak, CAMP.US da Yayıncı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Yayıncı’yı faydalandırmak istemektedir. 

Yayıncı, işbu Sözleşme ile CAMP.US ‘u, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik İzleyicilerden ürün (bilet) bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin CAMP.US ‘a yapılması ile Alıcıların (İzleyici) ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

  • TANIMLAR
Websitesi/Elektronik Ticaret Platformu (“Platform”):Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları CAMP.US ‘a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”in sunulmakta olduğu www.campusile.com e bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ve mobil uygulamayı ifade eder. 
Hizmet/Hizmetler:Yayıncılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal profillerinde yayımlayarak satışa çıkarmaları amacayıla CAMP.US tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Kullanıcılar / İzleyiciler:Platform’a erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üye/Üyeler:CAMP.US ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Platform’a üye olan veya Hizmetler’den yararlanan, İzleyici ya da Yayıncı olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Alıcı / İzleyici :Platform üzerinde Yayıncı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.
Yayıncı / Satıcı:Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal, fikri sinai mülküne sahip olduğu bilgi / belge /döküman /yayın ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.
Tedarikçi Portal:Yayıncı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Yayıncı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder. (yayıncı portalı)
İşgünü:Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da Camp.US tarafından sunulan Hizmetler’den, Yayıncı’ların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Yayıncılar’lar ile İzleyici’ler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; CAMP.US işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Yayıncı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Yayıncı’lar ile İzleyici’ler arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Yayıncı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, İzleyici’lere karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1.Yayıncı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Uzman Profil Sayfası Formu / Yeni Etkinlik Yayınlama Formu / Cari Hesap Formu” (“Ek1“)’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. 

2.Yayıncı, her bir yayın için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla tanıtım dökümanı, içerik ve var ise fikri sinai haklarının kendinde olduğunu belgeleyen belge / dökümanı yayından evel CAMP.US ‘a teslim etmek yükümlülüğündedir. CAMP.US Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu yayın öncesinde/esnasında kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. 

3.Yayıncı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi İzleyici’ye yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapacağı seanslara / yayınlara geç kalamaz veya 3 gün önceden haber vermeksizin iptal edemez.

4.Yayıncı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.Platform üzerinde yer alan her türlü içeriğin başka bir platformda yayınlanması için CAMP.US‘a öncesinde bilgi vermesi gerekmektedir. 

6.Yayıncı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyeler’in kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Platform’u kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Yayıncı, CAMP.US‘un kendisiyle canlı yayın daveti için paylaşmış olduğu üye verilerini sadece canlı yayın daveti için kullanacağını, sonrasında herhangi bir pazarlama faaliyeti veya farklı bir yayın için kullanmayacağını beyan / taahhüt eder.

7.CAMP.US, Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. 

8.Yayın Bedeli satın alma anında Yayıncı adına CAMP.US tarafından İzleyici’den tahsil edilecek ve Yayıncı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. CAMP.US tarafından Yayıncı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar önceden belirlendiği şekilde uygulanacaktır. 

  • Yayıncı, İzleyiciyle yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Yayıncı, İzleyici’nin Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir.
  1. Yayıncı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan hizmetle ilgili fatura veya serbest meslek satış fişi düzenlemek zorundadır. Yayıncı başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt eder.

11.Yayıncı Taraflar’ca mutabık kalınması halinde Platform’da İzleyici’lere sunulan indirim, kampanya ve hediye çeki gibi uygulamaların maliyetini karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.Yayıncı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri İzleyici ‘ye satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, CAMP.US’ın ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal temin edeceğini aksi halde CAMP.US’ın Yayıncı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.Yayıncı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın CAMP.US tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

1.İşbu Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tadil, kabul, feragat, değişiklik ya da ilaveler Taraflar’ın karşılıklı ve yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir.

6.GİZLİLİK

1.Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. 

2.Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. 

7.MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

1.İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar Sözleşme’nin sona erme tarihinden 1 (bir) ay önce diğer Taraf’a ihtarda bulunarak Sözleşme’yi feshetmediği sürece Sözleşme her yıl aynı şartlarla yenilenmiş kabul edilir. 

2.Taraflar, her zaman 15 (onbeş) gün önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

9.DEVİR YASAĞI

Yayıncı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini CAMP.US’ın yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. 

10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

11.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 

Yayıncı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CAMP.US ‘ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

12.BİLDİRİM 

Yayıncı ve CAMP.US, Yayıncı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Yayıncı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Yayıncı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

13.YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 3 (üç) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Yayıncı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER: 

EK1: Uzman Profil Sayfası Formu

EK2: Yeni Etkinlik Yayınlama Formu

EK3: Komisyon Anlaşması

EK-3: KOMİSYON ANLAŞMASI

İşbu Finansal Şartlar, Yayıncı Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal şartları belirlemek adına akdedilmiştir. 

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden, her bir satış için aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir:

KATEGORİHİZMET KOMİSYONU
10-50 TL%20
50-250 TL%15
250 ve ÜSTÜ%10

Yayıncı’nın yayını gerçekleştirememesi halinde etkinliğe katılan her bir kişi adına CAMP.US ‘a 10 TL, gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği için her bir kişi başına 20 TL ceza ödeyecektir. 

Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan hizmetin tam ve gereği gibi İzleyici’ye sunulmasını takiben, CAMP.US tarafından, 5 vade gününü takip eden ilk ödeme gününde Yayıncı ’nın aşağıdaki banka hesabına yapılacaktır. Eğer Serbest Meslek Ödeme Kabuzu oluşturulacaksa, ilgili vergi / gider tutarı bu ödemeden düşülerek yapılır. Bankaların ve ödeme kuruluşunun yapacağı hizmet kesintilerinden CAMP.US sorumluluğu olmayacaktır. CAMP.US, düzenleyeceği faturaları Yayıncı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. CAMP.US tarafından yapılacak minimum ödeme tutarı banka hesaplarına 150 TL / yurtdışı banka hesaplarına 500 TL olup, bu bakiye altında kalan cari alacaklar bir sonraki cari döneme aktarılır.

Yayıncı Banka Bilgileri: Taraflar Komisyon oranları da dahil olmak üzere, işbu Ek’te belirtilen diğer tüm şartları karşılıklı mutabakatla değiştirebileceklerdir.  

Banka: …………………………

Şube: …………………………..

IBAN: …………………………..